side image

Webshop-ondernemers opgelet: regeling btw bij afstandsverkopen wijzigt per 1 juli 2021

04 juni 2021

U bent een in Nederland gevestigde ondernemer en verkoopt en levert goederen door ze te verzenden aan consumenten die wonen in een andere lidstaat van de EU, bijvoorbeeld omdat u een webshop exploiteert. Dan is de regeling afstandsverkopen voor de heffing van btw voor uw onderneming van toepassing.

Huidige regeling

Nu zijn per lidstaat verschillende drempelbedragen – variërend van € 35.000 tot € 100.000 – voor de btw van toepassing. Blijft u per lidstaat met uw verkopen onder deze drempelbedragen dan is de plaats van levering van de goederen Nederland en bent u over de verkopen dus Nederlandse btw verschuldigd.

Komt u in één of meer lidstaten boven deze drempelbedragen, dan geldt als plaats van levering de plaats van aankomst van de verzending van de goederen. Dit is doorgaans het woonland van de consument. Dat betekent dat op de verkoop geen Nederlandse btw, maar de btw van het woonland van de consument in rekening moet worden gebracht. Deze btw dient u ook in dat land af te dragen. In dit geval dient u zich in dat land ook als ondernemer te registreren.

Let op! De regeling afstandsverkopen is alleen van toepassing op leveringen aan particulieren en lichamen die geen btw-ondernemer zijn en geldt dus niet bij leveringen aan andere ondernemers.

Nieuwe regeling per 1 juli 2021

Per 1 juli wijzigt de regeling afstandsverkopen. Vanaf die datum vervallen de bovengenoemde drempelbedragen per lidstaat en wordt één drempel van € 10.000 geïntroduceerd voor alle omzet binnen de EU gezamenlijk.

Komt u met deze verkopen boven deze drempel?

Dan geldt als plaats van levering van de goederen de woonplaats van de klant. U dient over de verkopen dan ook btw in rekening te brengen naar het tarief van het woonland van de klant. De Europese Commissie publiceert regelmatig een bijgewerkt overzicht van de tarieven in de lidstaten. U dient die btw in beginsel ook periodiek af te dragen aan de Belastingdienst van dat land. Om te voorkomen dat u zich in de verschillende lidstaten als ondernemer moet registreren is het vanaf 1 april 2021 mogelijk om u bij de Nederlandse Belastingdienst aan te melden voor toepassing van het zogenoemde OSS-systeem.

OSS-systeem

Als u zich hebt aangemeld voor het OSS-systeem geeft u de btw die u aan de niet in Nederland wonende klanten in rekening hebt gebracht aan bij de Nederlandse Belastingdienst. Die zorgt er vervolgens voor dat de afgedragen belasting wordt doorbetaald aan de buitenlandse belastingdiensten.

Onder de drempel van € 10.000

Blijft u ieder jaar onder de nieuwe drempel van € 10.000, dan is de plaats van levering Nederland en brengt u Nederlandse btw in rekening en draagt u deze af aan de Nederlandse Belastingdienst. U kunt er overigens voor kiezen om ook in dit geval gebruik te maken van de nieuwe regels. U moet dat dan wel tijdig melden bij de Belastingdienst.

Invoervrijstelling

De nieuwe regeling is ingevoerd om een “gelijk speelveld” te creëren voor alle consumenten. Om deze reden wordt de thans geldende invoervrijstelling voor goederen die van buiten de EU worden ingevoerd en waarbij de waarde van de zending lager is dan € 22 afgeschaft. Dit betekent dat het vanaf 1 juli 2021 voor een consument niet meer uitmaakt of hij een product in bij een Nederlandse ondernemer bestelt of bij een ondernemer die elders in de EU of zelfs buiten de EU is gevestigd. Op de levering aan een Nederlandse consument zit dan steeds Nederlandse btw.

Invoerregeling

Ondernemers die goederen invoeren en deze rechtstreeks laten verzenden naar de klant kunnen voor de btw die bij invoer is verschuldigd vanaf 1 juli 2021 wel gebruik maken van een invoerregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om de invoer-btw niet af te rekenen bij de grens, maar af te dragen via de reguliere btw-aangifte. De invoerregeling kan echter slechts worden toegepast voor zendingen met een waarde niet hoger dan € 150. De invoerregeling voorkomt dat de vervoerder de bij invoer afgedragen btw bij aflevering van het pakket in rekening brengt bij de klant, eventueel zelfs verhoogd met afhandelingskosten.

Platformfictie

Naast de wijziging van de plaats van de levering en het schrappen van de invoervrijstelling wordt ook een nieuwe regeling geïntroduceerd voor de elektronische platforms – zoals bijvoorbeeld Bol.com – die afstandsverkopen faciliteren. De platformfictie houdt in dat de ondernemer die de goederen verzendt naar de klant geacht wordt die goederen te leveren aan het platform. Het platform wordt vervolgens geacht de goederen te hebben geleverd aan het platform.

Nadere info

De Belastingdienst heeft onlangs een webinar gegeven waarin de nieuwe regels, mede aan de hand van enkele casusposities, worden besproken. De nieuwe regeling kan aanzienlijke administratieve gevolgen hebben voor ondernemers.

Bent u een ondernemer die onder de regeling afstandsverkopen valt, bijvoorbeeld doordat u via uw webshop producten verkoopt en levert aan particulieren die niet in Nederland wonen? Dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen zodat wij u verder kunnen informeren over de nieuwe btw-regels.

Jouw onderneming in professionele handen.