ALGEMENE VOORWAARDEN WKG GROEP ACCOUNTANTS & FISCAAL JURISTEN ROOSENDAAL B.V, versie 2019

Artikel 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven;
Opdrachtnemer: WKG GROEP ACCOUNTANTS & FISCAAL JURISTEN B.V. alsmede door WKG GROEP ACCOUNTANTS & FISCAAL JURISTEN B.V. ingeschakelde derden;

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald door Opdrachtnemer.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die ten behoeve van Opdrachtnemer werkzaam is of door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht wordt betrokken en voor wiens handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer heeft bevestigd in te stemmen met de uitvoering van de opdracht, dan wel zodra Opdrachtgever kennis heeft van een begin van uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer of op het moment dat Opdrachtnemer uit een (serie van) gedraging(en) van Opdrachtgever diens instemming daarmee mag afleiden.
Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Artikel 4: GEGEVENS OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever is gehouden om tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze alle informatie te verstrekken die Opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht.
Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook als deze informatie van derden afkomstig is.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of niet tijdig verstrekte informatie.
De door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen van de noodzakelijke of opgevraagde informatie zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 5: UITVOERING OPDRACHT

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door wie de opdracht wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door derden.
Opdrachtnemer voert de opdracht uit met de zorgvuldigheid die van haar verwacht mag worden, met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 6: REGELGEVING

Opdrachtgever verleent volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen conform de geldende privacywetgeving. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het privacyreglement van Opdrachtnemer. Mocht een bepaling uit het privacyreglement strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, dan gaat het privacyreglement voor.
Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van geldende wet- en regelgeving – onder meer doch niet uitsluiten – verplicht kan zijn om:
(a) bepaalde, tijdens de uitvoering van de opdracht bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

(b) een fraudemelding te doen;

(c) een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever te doen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever leidt doordat Opdrachtnemer aan de voor haar geldende wet- en (beroeps)regelgeving dient te voldoen.

Artikel 7: INTELLECTUELE EIGENDOM

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, voor op alle in het kader van de opdracht door of namens Opdrachtnemer gebruikte of ter beschikking gestelde materialen of producten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten ten aanzien van die materialen en eventuele bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de opdracht of die expliciet schriftelijk nader worden toegekend.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die materialen of producten, waaronder worden begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, en contracten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die materialen of producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 8: OVERMACHT

Indien sprake is van overmacht, onder andere storingen of uitvallen van het internet en/of de communicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, brand of overstroming waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de nakoming worden opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voor een periode van meer dan twee maanden voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
Opschorting van de verplichting tot nakoming dan wel opzegging van de overeenkomst op grond van overmacht, zoals bedoeld in lid 1 en/of lid 2, leidt niet tot enige verplichting tot vergoeding van schade over en weer.

Artikel 9: HONORARIUM

Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
De hoogte van het Honorarium wordt berekend op basis van de overeengekomen tarieven en is verschuldigd nadat (een gedeelte van) de opdracht door opdrachtnemer is uitgevoerd.
Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de klant een voorschot op het honorarium te verlangen.
Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen dan wel op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever een vooraf aangekondigd voorschot heeft voldaan, dan wel daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.
Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10: BETALING

Betaling dient zonder aftrek, korting of verrekening binnen dertig dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden.
Indien tijdige betaling uitblijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en de wettelijke (handels) rente aan Opdrachtnemer verschuldigd tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die Opdrachtnemer heeft.
Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
De buitengerechtelijke kosten, ten bedrage van tenminste 15% van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de hoogte van de buitengerechtelijke kosten vastgesteld conform artikel 6:96 lid 2 sub c BW.
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer hiertoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of is Opdrachtnemer gerechtigd (aanvullende) zekerheid te verlangen in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien zulks geschiedt en Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar, onverminderd zijn overige rechten.
In geval van meerdere Opdrachtgevers is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
Zodra Opdrachtgever in verzuim is komen te verkeren met de nakoming van de Overeenkomst is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11: KLACHTEN

Een klacht over een factuur dient binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
Een klacht dient binnen dertig dagen na verzending van de betreffende stukken, factuur of informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
Een rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming of een gebrek is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na het verstrijken van de in lid 1 of lid 2 genoemde termijn.
Een klacht met betrekking tot (een deel van de) uitvoering van de opdracht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 12: AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige Informatie heeft verstrekt.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
Indien er geen uitkering door een aansprakelijkheidsverzekeraar plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een looptijd heeft van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op éénmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 300.000,=, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Informatie heeft verstrekt.
Opdrachtnemer en Opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen iedere aanspraak van derden (medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 13: OPZEGGING

Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde schriftelijk de overeenkomst opzeggen.
Als Opdrachtgever overgaat tot opzegging, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van bezettingsverlies, reeds gemaakte additionele kosten en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
Als Opdrachtnemer overgaat tot opzegging, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van de opdracht aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Opdrachtnemer is slechts gehouden tot het verlenen van medewerking aan de overdracht indien Opdrachtgever alle aan haar gefactureerde bedragen en eventueel bijkomende rente en kosten volledig heeft voldaan.

Artikel 14: RETENTIERECHT

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van door haar bewerkte bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of door haar aangewezen derden op te schorten tot dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 15: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsverhoudingen met Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen bij uitsluiting van alle andere rechters worden beslecht door de relatief bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.