side image

Coronasteunmaatregelen & bijzonder uitstel van betaling belasting

04 januari 2022

Naarmate de coronapandemie voortduurt worden ook de coronasteunmaatregelen verlengd en verder uitgebreid. Daarnaast kunnen ondernemers ook weer een beroep doen op bijzonder uitstel van betaling belastingschulden.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Begin maart 2020 is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid in het leven geroepen zodat werkgevers hun werknemers kunnen doorbetalen. Inmiddels zijn wij aanbeland bij de NOW 5 en NOW 6 is aangekondigd.

NOW 5

Voor de NOW 5 wordt een loonkostensubsidie verleend voor de maanden november en december 2021. Om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie moet er sprake zijn van een omzetdaling van tenminste 20% in de maanden november en december 2021 vergeleken met 1/6e deel van de jaaromzet 2019.

– In de berekening wordt rekening gehouden met een omzetdaling van maximaal 80%. Een grotere omzetdaling leidt niet tot een hogere bijdrage.
– De referentieperiode voor de lonen is de maand september 2021.
– Het opslagpercentage is net als in de NOW 4-regeling 40%.
– Het steunpercentage is vastgesteld op 85%
– Bij aanvraag van de NOW 5 bijdrage wordt een voorschot van 80% in één keer uitbetaald.

Rekenvoorbeeld

Omzetdaling van 70%
Loonsom september: € 50.000
Berekende NOW 5: 0,7 * € 50.000 * 2 * 1,4 * 0,85 = €83.300
Voorschot van 80% = € 66.640

Bedraagt de omzetdaling 94% dan is de uitkomst als volgt:
0,8 * € 50.000 * 2 * 1,4 * 0,85 = € 95.200. (Want de bijdrage gaat over een maximale omzetdaling van 80%.)
Voorschot 80% = € 76.160

Voorschot aanvragen & afrekening

Het voorschot kan worden aangevraagd tot en met 31 januari 2022. De afrekening moet worden ingediend na 1 juni 2022.

NOW 6

Onder de aangekondigde NOW 6 regeling kunnen werkgevers voor de maanden januari, februari en maart 2022 loonkostensubsidie aanvragen. De NOW 6 ligt op soortgelijk niveau als de NOW 5-subsidie die momenteel aangevraagd kan worden.

Naar verwachting moet de werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben en blijft het vergoedingspercentage 85%. De volledige voorwaarden worden in januari 2022 door het kabinet bekendgemaakt.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemers die als gevolg van de coronapandemie omzetverlies lijden kunnen, als voldaan wordt aan de voorwaarden, sinds juni 2020 gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Er is een regeling voor het 4e kwartaal 2021 (TVL Q4 2021) en door het kabinet is aangekondigd dat de regeling ook van kracht zal zijn in het 1e kwartaal 2022 (TVL Q1 2022).

TVL Q4 2021

De TVL Q4 2021 ziet er als volgt uit:

– Het subsidiepercentage is maximaal 100% van de voor het bedrijf, op basis van de SBI-code, vastgestelde vaste lasten. De vergoeding is afhankelijk van de werkelijke omzetdaling.
– Bijna alle bedrijven in Nederland die aan de voorwaarden voldoen, kunnen TVL Q4 2021 aanvragen.
– Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500.
– Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).
– De TVL-bijdrage is afhankelijk van de SBI-code van de aanvrager, immers per SBI-code is het percentage vaste lasten vastgesteld. Meer informatie over de SBI-codes en het percentage vaste lasten TVL vindt u hier.

Belangrijke voorwaarden

De voorwaarden voor TVL Q4 2021 zijn vrijwel gelijk aan TVL Q3 2021. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

– Om aanspraak te kunnen maken op de TVL Q4 2021 moest uw bedrijf op 30 juni 2020 ingeschreven staan bij de KvK, een SBI-code én minimaal een vestiging in Nederland hebben.
– Er moet in Q4 2021 sprake zijn van een omzetdaling van 30%, vergeleken met Q4 2019 of Q1 2020.
– De vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.
– Bij aanvragen van € 125.000 of hoger wordt u bij de aanvraag bij de vaststelling gevraagd om extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Het accountantsproduct moet direct worden toegevoegd.

TVL Q1 2022

De voorwaarden van de TVL Q1 2022 zijn gelijk aan die van de huidige TVL-regeling (TVL Q4 2021). Dat betekent een minimaal omzetverlies van 30% en dezelfde minimum en maximumeisen.

Bbz in plaats van Tozo

Tot oktober 2021 kon een zelfstandig ondernemer Tozo aanvragen. De Tozo was ingevoerd om de grote aantallen zelfstandigen snel van bijstand te voorzien. Inmiddels is de Tozo stopgezet en kan een beroep worden gedaan op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Van de Bbz zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze versoepeling is door het kabinet met drie maanden verlengd tot en met maart 2022.

Evenementensteun

Het kabinet verlengt de garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) tot en met Q4 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldt in Q1 2022 een subsidiepercentage van 90% en in Q2 en Q3 2022 een subsidiepercentage van 80%.

Begin 2022 maakt het kabinet de verdere voorwaarden voor deze regelingen bekend.

Culturele en creatieve sector

Om de culturele sector in de maand januari te kunnen ondersteunen maakt het kabinet € 59,5 mio vrij voor een specifiek steunpakket. Tevens verlengt het kabinet de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen tot en met Q2 2022 en trekt hiervoor € 25 mio extra uit.

Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden

Sinds 1 oktober 2021 is de regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden vervallen. Ondernemers moeten de belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel is verleend met ingang van 1 oktober 2022 in 60 maanden terugbetalen.

Sinds 1 oktober 2021 opkomende betalingsverplichtingen moeten tijdig worden nagekomen. Het kabinet heeft zich gerealiseerd dat het, voor in de kern gezonde bedrijven, niet altijd mogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen. Daarom geldt voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022, onder strikte voorwaarden, een tijdelijke versoepeling van het reguliere uitstelbeleid.

Om verdere liquiditeitsproblemen te voorkomen verlengt het kabinet het uitstel van betaling van belastingen over Q4 van 2021 voor de ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben in het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. De ondernemers hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.

Het verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari verstrijkt. De onder dit verlengde uitstel vallende belastingschulden worden opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Heeft u vragen over het corona steun- en herstelpakket? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op +31 (0)165 54 84 70 of mail ons! Of kijk op rijksoverheid.nl/steunpakket.

Jouw onderneming in professionele handen.