Loket

Fiscaal Juristen

Vanuit onze vestigingen te Antwerpen en Roosendaal streven wij naar een volledige dienstverlening in twee landen. Hierbij gaat het om het opstellen van aangiften, overleg met de belastingdienst, opvolgen van (grensoverschrijdende) formaliteiten en advisering. Wij brengen een product dat op maat gesneden wordt voor elke cliënt. Onze doelgroepen zijn KMO-MKB ondernemers, Nederlandse zzp’ers, medici en particulieren. Onze dienstverlening is hoogwaardig, creatief en betrokken. WKG Groep Fiscaal Juristen streeft naast continuïteit in de gebruikelijke administratieve en fiscale processen in Nederland en België tevens naar samenwerking met u voor het uitzetten van een lange termijn visie. Enkele werkzaamheden zijn de volgende.

 

Personeelszaken

Wij streven naar een samenwerking met werkgevers om (potentiële) medewerkers te begeleiden in het doolhof van “kleine regels” op het moment dat een werknemer grensoverschrijdende arbeid gaat verrichten. Wij kunnen de verschillen in beloning doorrekenen en nadere vraagstukken in dit verband oplossen.

Een werkgever kan gebruik maken van onze dienstverlening om een overgang van een Belgische naar een Nederlandse dienstbetrekking of andersom vlot te laten verlopen.

Vervolgens kunnen wij de medewerkers bij indiensttreding ook ondersteunen bij hun administratieve last in het kader van uiteenlopende zaken, zoals aanvragen van kinderbijslag, afsluiten van een zorgverzekering, verzoeken om voorlopige teruggaven ten aanzien van belastingen of zorgtoeslag, opstellen van aangiften e.d..  

 

Toepassen Nederlandse of Belgische faciliteiten

Een buitenlands belastingplichtige kan in Nederland verzoeken dat hij in Nederland wordt belast alsof hij in Nederland binnenlands belastingplichtige is. Hierdoor komen aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek binnen bereik.

Een binnenlands belastingplichtige kan in Nederland voor de vaak hogere belastingdruk in België een compensatie krijgen.

Een inwoner van België heeft diverse faciliteiten die toekomen aan degene met het meeste belastbaar inkomen.

Wij kunnen u adviseren en uw situatie optimaliseren.

 

Ondernemen over de grens

Ondernemers doen er goed aan om hun horizon te verbreden en zich ook te oriënteren op met name de Belgische markt. Het aannemen van werkzaamheden in België heeft echter wel de nodige fiscale en sociale gevolgen. Het belastingverdrag tussen Nederland en België bepaalt in welk(e) land(en) de ondernemer inkomstenbelasting of vennootschapbelasting verschuldigd is. Een EG-Verordening bepaalt in welk land sociale premies verschuldigd zijn. Voorts zijn er specifieke regels voor de tewerkstelling in België. Uiteraard mogen de gevolgen voor de omzetbelasting niet worden onderschat. WKG Groep Fiscaal Juristen is in staat u te begeleiden voor uw activiteiten op de Belgische markt.

 

Structuur

In samenwerking met uw KMO-MKB onderneming streven wij met u naar een optimale structuur.

 

Eenmanszaak of vennootschap

De keuze om te werken vanuit een (Nederlandse of Belgische )eenmanszaak of vanuit een (Nederlandse of Belgische) vennootschap kunnen wij doorrekenen. De Nederlandse wetgeving kent de nodige faciliteiten voor de eenmanszaak. De Belgische wetgeving daarentegen niet. Hierdoor zal er in België eerder gekozen worden voor een vennootschap.

 

Holdingvennootschap

In grensoverschrijdende situaties, zoals wonen in België en activiteiten in Nederland, wordt beoordeeld in welk land de holding moet worden gevestigd. Een holding in België biedt als voordeel onder andere als een fiscale aftrek voor eigen vermogen. Dit houdt in dat jaarlijks een forfaitair bedrag over de waarde van het gecorrigeerd eigen vermogen als kostenpost mag worden opgevoerd. Hiermee is de Belgische holding zeer geschikt voor het beheer van vermogen. Uiteraard moet dit worden afgezet tegen de lagere tarieven in Nederland.

 

Werkmaatschappij of vaste inrichting

In grensoverschrijdende werkzaamheden kan er beoordeeld worden of de exploitatie van de onderneming plaats vindt in een aparte vennootschap dan wel een vaste inrichting.

 

Bedrijfsopvolging en bedrijfsovername

Een bedrijfsopvolging in de familiesfeer of door personeelsleden is een complex proces en vergt vaak een planning van enkele jaren. Er zijn veel varianten mogelijk. Het is zinvol de varianten eerst samen te bespreken. In beginsel is geen enkele variant eenvoudig.

 

Wij kunnen het proces begeleiden. De waardering van de onderneming, de toepassing van de fiscale overnamefaciliteiten, de communicatie met notaris en belastingdienst kan worden verzorgd. Uiteraard zal ook de positie van mogelijke andere kinderen een belangrijke rol spelen en moet hun positie naast de continuïteit van de onderneming worden gewaarborgd.

 

Pensioenplanning

De opbouw van het pensioen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Er zijn veel mogelijkheden. Enkele vormen van pensioen zijn de volgende.

Nederland

AOW (staatspensioen)

Pensioen werkgever

Lijfrente (individueel pensioen)

 

België

Rustpensioen en grensarbeiderpensioen (staatspensioen)

Groepspensioen ( pensioen werkgever)

Pensioensparen (individueel pensioen)

 

De opbouw van het pensioen is afwijkend. De belastingheffing ook.

Aan de hand van het verdrag Nederland en België en de interne wetgeving van Nederland en België kunnen wij bepalen wat de gevolgen zijn voor de belastingheffing en premieheffing van uw pensioen en lijfrente.

 

Emigratie/remigratie

Er komen zeer veel verschillende aspecten bij een emigratie/remigratie aan de orde. Wij kunnen aan de hand van een bruto-netto analyse beoordelen of een emigratie/remigratie zinvol is. Particulieren worden begeleid op inkomstenbelasting, personenbelasting, huwelijksvermogensrecht, erfrecht en andere aspecten. Ondernemers en vennootschappen worden begeleid in de keuze of een vennootschap al dan niet moet worden verplaatst.

 

Huwelijksvermogensrecht, erfrecht en successierecht

Wij kunnen u begeleiden met uw wensen ten aanzien van het vermogen. Hiertoe werken wij samen met diverse notariskantoren. De advisering is afhankelijk van uw wensen en de mogelijkheden van het huwelijksvermogensrecht en erfrecht. In het kader van successieplanning wordt gekeken naar een schenkingsplan en testamentvormen. Er zijn mogelijkheden om het overgedragen vermogen toch zelf te blijven beheren.

 

Laatste nieuws:

Zzp ers krijgen brief over verdwijnen VAR en nieuwe werkwijze

Vermogensrendementsheffing box 3 strijdig met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM

Afroommethode kan niet als hoofdregel worden toegepast