Loket

Accountants

Werkzaamheden

De werkzaamheden van onze accountants bestaan voornamelijk uit:

 

Het opstellen van jaarrekeningen

Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Wij kunnen de jaarrekening voor u samenstellen, beoordelen of controleren.

 

Het afgeven van verklaringen

Afhankelijk van uw bedrijfsvoering, verzoek tot opdracht, hoeveelheid omzet, grootte van het balanstotaal en hoeveelheid personeel komt u in aanmerking voor de verschillende opdrachten en de uiteindelijk af te geven verklaring van de jaarrekening. Wij zijn bevoegd om onderstaande verklaringen af te geven:

 

Samenstellingsverklaring

In deze verklaring geven wij aan dat wij, op basis van de aangeleverde gegevens en conform de voor het accountantsberoep geldende eisen, een jaarrekening hebben samengesteld die voldoet aan de (wettelijke) voorschriften. Bij een samenstellingsopdracht verrichten wij een beperkt aantal toetsende werkzaamheden.


Voor onderstaande verklaringen hebben wij geen vergunning maar werken wij samen met een kantoor dat een vereiste vergunning bezit.

 

Beoordelingsverklaring

Wanneer u geen behoefte heeft aan de grote mate van zekerheid van een controle-opdracht, verstrekt u een beoordelingsopdracht. Wij verrichten dan beperkt onderzoek, dat doorgaans bestaat uit het inwinnen van inlichtingen bij medewerkers en het uitvoeren van cijferanalyses. Op basis van onze bevindingen geven wij één van de volgende verklaringen af:

- goedkeurende beoordelingsverklaring: wanneer wij tot de conclusie komen dat de gegevens in orde zijn - beoordelingsverklaring met beperking: wanneer wij op onjuistheden in de verantwoording stuiten, die de  getrouwheid niet wezenlijk aantasten - afkeurende beoordelingsverklaring: wanneer de onjuistheden de getrouwheid van de verantwoording aantasten en de noodzakelijke wijzigingen niet aangebracht worden door de bestuurders van de onderneming.

 

Controleverklaring

Sommige bestuurders en ondernemers wensen een stellige uitspraak van de accountant over de getrouwheid van bijvoorbeeld de jaarrekening, een verzekerde waarde van een object of een oplage van iets. In een dergelijke situatie verstrekt u een controleopdracht. Bij een controleopdracht verrichten wij alle werkzaamheden die nodig zijn om met ruime mate zekerheid te kunnen aangeven of de betreffende verantwoording voldoet aan de eisen. Het eindoordeel hangt sterk af van de controlemogelijkheden binnen uw bedrijf en van onze bevindingen. Wij geven naar aanleiding van een controleopdracht één van onderstaande controleverklaringen af:

- goedkeurende controleverklaring: de jaarrekening geeft een getrouw beeld en voldoet ook anderszins aan de wettelijke eisen - controleverklaring met beperking: de jaarrekening bevat nog belangrijke onjuistheden en/of er blijven nog belangrijke onzekerheden in de controle - afkeurende controleverklaring: de jaarrekening bevat te veel onjuistheden die de getrouwheid wezenlijk aantasten.

 

Het voeren van een administratie

Voor u als ondernemer is de administratie van fundamenteel belang. En niet alleen omdat elke ondernemer wettelijk verplicht is om een financiële administratie bij te houden. De administratie geeft namelijk voortdurend inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf waardoor u alert kunt reageren op veranderingen in uw economische situatie.

Administreren is de eerste stap, de analyse van de gegevens de tweede. Wij plaatsen de cijfers uit de administratie voor u in de juiste context. Wij tonen u de sterke en zwakke plekken in uw bedrijfsvoering.

 

Online administratie

Wij bieden u de mogelijkheid om uw administratie online te voeren. U voert uw administratie met behulp van onze software en wij kunnen deze dan online raadplegen en corrigeren.

Software

Wij gebruiken twee verschillende financiële softwarepakketten namelijk Unit 4 en Minipak.

 

Loonadministratie

Indien u personeel in dienst heeft, dient hiervoor een loonadministratie gevoerd te worden. Wij kunnen deze zorg voor u uit handen nemen. Wij verzorgen dan maandelijks de loonstroken voor uw personeel. Tevens verzorgen wij de aan- en afmeldingen bij de sociale uitkeringsinstanties en uiteraard de jaaropgaven.

 

Belastingaangiftes

Wij verzorgen uw belastingaangiftes omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

 

Fiscale adviezen

Alle fiscale werkzaamheden doen wij in nauwe samenwerking met onze fiscaal juristen.

Wij kunnen u adviseren over uiteenlopende fiscaal-juridische aangelegenheden. Is uw ondernemingsvorm bijvoorbeeld nog wel de meest voordelige? Wij zoeken dit graag voor u uit.

 

Bedrijfsopvolging

Ook op het gebied van bedrijfsopvolging, mede in verband met uw pensionering, kunt u bij ons terecht. Waar nodig schakelen we daarbij de juiste specialisten in uit ons netwerk.

 

Financieringsvormen

Hoe kunt u investeringen het beste financieren? Wij adviseren u graag bij de keuze van de beste financieringsvorm. Vanzelfsprekend kunnen wij ook aangeven hoe u de efficiency van uw bedrijf kunt verhogen en de kosten zoveel mogelijk kunt beperken. Wellicht komt uw bedrijf ook in aanmerking voor een van de vele financierings- en subsidieregelingen.

Laatste nieuws:

Zzp ers krijgen brief over verdwijnen VAR en nieuwe werkwijze

Vermogensrendementsheffing box 3 strijdig met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM

Afroommethode kan niet als hoofdregel worden toegepast